Algemene voorwaarden Bakkenes Interieurbouw

 

 

Algemene voorwaarden en garantiebepalingen zijn van toepassing op alle uitgevoerde werkzaamheden van Bakkenes Interieurbouw.

 

Garantie

 

Bakkenes Interieurbouw is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden die met de opdrachtgever besproken zijn. Op werkzaamheden en geleverde materialen van of door Bakkenes Interieurbouw geleverd en geplaatst, zit standaard 1 jaar garantie tenzij anders aangeven. Dit kan zowel langer als korter zijn, echter alleen als het schriftelijk vermeld staat in offerte of factuur. Daarbij dient de opdrachtgever het gebrek wanneer geconstateerd binnen 8 dagen te melden aan Bakkenes Interieurbouw.  Mochten er na de werkzaamheden die Bakkenes Interieurbouw heeft verricht gebreken voor doen dan dient Bakkenes Interieurbouw deze voor eigen rekening te herstellen. De opdrachtgever dient Bakkenes Interieurbouw de mogelijkheid te geven om de gebreken te herstellen. Indien dit niet het geval is en wanneer een ander bedrijf dan Bakkenes Interieurbouw de gebreken herstelt dan is Bakkenes Interieurbouw niet meer verantwoordelijk en de kosten die daar uit voorkomen zijn dan voor rekening van de opdrachtgever.

 

Mocht voortijdig het dienstverband ontbonden worden, dan worden alle gemaakte uren en materialen in rekening gebracht, en komt het garantie wat Bakkenes Interieurbouw geeft, te vervallen.

 

Werkt Bakkenes Interieurbouw voor u op ZZP basis dan geeft Bakkenes Interieurbouw geen garantie en is Bakkenes Interieurbouw ook niet aansprakelijk te stellen, omdat Bakkenes Interieurbouw dan voor een lager uurtarief werkt dan normaal. Enige uitzondering is wanneer er sprake is van opzet.

 

Bakkenes Interieurbouw is niet aansprakelijk in de volgende gevallen.

 

Bij het boren in een muur waarachter of waarin bijvoorbeeld een niet zichtbare waterleiding is weggewerkt, waar in dit geval doorheen wordt geboord;

 

Bij het beschadigen van stucwerk buiten de werkplek, door bijvoorbeeld loslaten of scheuren van stucwerk door trillingen;

 

Als Bakkenes Interieurbouw de opdracht krijgt om sloopwerkzaamheden te verrichten waaruit gevolgschade aan het huis ontstaat, is de opdrachtgever aansprakelijk.

 

 

Offerte

 

De offerte van Bakkenes Interieurbouw zijn standaard tot 30 dagen na dagtekening van de offerte geldig. Offertes zijn in principe kosteloos en vrijblijvend aan te vragen bij Bakkenes Interieurbouw.

 

 

Overmacht

 

Bakkenes Interieurbouw is gerechtigd om zich op overmacht te beroepen in alle gevallen waarin de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, wordt gehinderd of bemoeilijkt door omstandigheden die redelijkerwijs buiten onze wil of controle liggen. In dat geval worden onze verplichtingen opgeschort.

 

 

Opdrachten aanname beleid

 

Bakkenes Interieurbouw neemt opdrachten aan op de volgende manier, mondeling per telefoon, per e-mail en offerte, omdat alles rechtsgeldig is. In sommige gevallen kan Bakkenes Interieurbouw om een schriftelijke bevestiging vragen per e-mail of post. Bij bedragen tot € 200,00 factureert Bakkenes Interieurbouw standaard pas nadat de werkzaamheden gereed zijn. Bij bedragen hoger dan €200,- kan Bakkenes Interieurbouw een betaling vooraf verlangen of een gespreide betaling voorstellen. Bijvoorbeeld, 50% bij offerte tekening, en de laatste 50% bij oplevering. Indien een reeds verstrekte opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken kunnen er reeds gemaakte tijd- en materiaalkosten in rekening worden gebracht.

 

 

Betalingsconditie

 

Alle door Bakkenes Interieurbouw geleverde materialen blijven eigendom van Bakkenes Interieurbouw totdat de laatste betaling is voldaan. Iedere factuur die  Bakkenes Interieurbouw verzendt dient binnen 14 dagen na dagtekening van de factuurdatum te worden voldaan door de opdrachtgever. Indien hieraan geen gehoor wordt gegeven zal Bakkenes Interieurbouw een herinnering sturen waarin u in de gelegenheid wordt gesteld alsnog tot betaling over te gaan. Wordt hieraan geen gehoor aan gegeven noch tot betaling overgegaan, dan zal Bakkenes Interieurbouw een aanmaning sturen waarin u wordt gesommeerd binnen 10 dagen na dagtekening tot volledige betaling van het factuurbedrag over te gaan, inclusief bijkomende extra administratiekosten. Wordt ook hieraan niet tot volledige betaling overgegaan dan zal Bakkenes Interieurbouw een incasso procedure starten bij een daartoe bevoegd incassobureau, waarvan alle kosten geheel voor rekening van de opdrachtgever zullen zijn.